Sử dụng FastCGI để Host các ứng dụng PHP trên IIS 6.0

FastCGI là một giao thức tiêu chuẩn cho phép các mô hình ứng dụng ‘CGI thực thi để giao tiếp với máy chủ web. Nó khác với các giao thức chuẩn CGI trong đó tái FastCGI-CGI quá trình sử dụng cho nhiều yêu cầu, cung cấp hiệu năng tăng đáng kể so với CGI.

Tiếp tục đọc